KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ("TOBB") olarak; eğitim/webinar faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi adına işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

TOBB ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

·     Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TC Kimlik No, Bulunduğunuz İl/İlçe İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası, ikamet edilen il/ilçe bilgisi, sosyal medya hesaplarınız( Facebook,Twitter,İnstagram,Linkedin )

· Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Üyelik kategorisi, TOBB Bünyesindeki göreviniz, Oda/Borsa bünyesindeki göreviniz, Firma/Kurum Adı, Firma/Kurumdaki Ünvanınız, Şirket Vergi Numaranız, Meslek bilgisi, Eğitim Durumu, Sektör Bilgisi

·      Biyometrik Veri: Fotoğraf ve Video

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, TOBB ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden internet sitesi, e-mail aracılıyla elektronik mecralarla da olmak kaydıyla KVKK'nın 5. madde hükmünde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Eğitim iptal/değişiklik duyurularının yapılabilmesi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgisi

Eğitim dokümanlarının paylaşımının yapılabilmesi

Eğitime katılım belgesi düzenlenmesi

Zoom üzerinden gerçekleşecek olan eğitimlere katılım linkinin paylaşılması

Eğitimlerde fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması

·         Biyometrik Veri

TOBB ve TOBB Akademi web siteleri ve sosyal medya hesaplarında fotoğraf ve haber paylaşımı

·         Biyometrik Veri

 

TOBB yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. TOBB aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK'nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Haber ve Duyurulardan haberdar olmayı isterseniz

Açık rızanızın bulunması

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

Eğitim Katılımcı Profili Değerlendirmesi Yaparak İstatistiksel Çalışma Yapılmasına Katkıda Bulunmak İsterseniz

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz 2. Maddede belirtilen amaçlar kapsamında TOBB bünyesinde ve talep edilmesi halinde adli merciler ile paylaşılabilecektir. Bu sayılanlar dışında üçüncü kişiler ile paylaşılması söz konusu değildir.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Dumlupınar Bulvarı No:252 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya/ANKARA adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tobb@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca TOBB Akademi 'ye daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan TOBB AKADEMİ portalında kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle akademi@tobb.org.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Paylaşım: